Zakat Binatang Ternak

Semua binatang ternakan diciptakan Allah SWT untuk kepentingan manusia. Ia digunakan untuk ditungganginya sebagai kenderaan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu serta kulitnya. Oleh kerana itu, Allah SWT meminta para pemilik binatang bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka. Realisasi dari syukur tersebut adalah dengan tuntutan berzakat.

A. Nishab dan Ukuran Zakat Unta

b. 10 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun.

d. 20 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.

f. 36 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak1 ekor unta betina umur 2 tahun.

h. 61 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak 1 ekor unta betina umur 4 tahun.

j. 91 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak  2 ekor  unta betina umur 3 tahun.

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun.

1. Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 40 ekor x 1.

3. Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. Sebab, 160 ekor unta terdiri dari 40 ekor x 3.(Lihat Muhammad Nawawi ibn Umar, Qut al-Habib al-Gharib, Surabaya, al-Hidayah, halaman 102-103).

B. Nishab dan Ukuran Zakat Sapi

b. 40 ekor, zakat zakat yang  dikeluarkan sebanyak 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Contoh:

2. Aset 70 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Sebab, 70 ekor sapri terdiri dari 30 ekor dan 40 ekor sapi.

a. 40 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

c. 201 ekor, zakat yang  dikeluarkan sebanyak 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun.

Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun.

1. Aset 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 ekor domba umur 1 tahun.

Khusus di dalam zakat binatang ternak dikenal istilah waqs, yaitu jumlah binatang yang berada di antara nishab dengan nishab di atasnya, semisal 130 ekor kambing yang berada di antara 121 ekor dengan 201 ekor. Pertambahan waqs ini tidak merubah ukuran zakat yang wajib dibayarkan kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan.

Menurut mazhab Syafi’i, zakat binatang ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya. (Lihat Wuzarrah al-Auqaf wa as-Syu’un al-Islamiyah bi al-Kuwait, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, Kuwait, Wuzarrah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, jilid: XXIII, halaman: 298-299).